Harguneari buruzko guztia

Hona hemen egindako galdera batzuk, erantzunekin batera, zure zalantza guztiak argituko dituztenak.

Banaketa-sarearen eta behe-tentsioko horniduretarako babes-kutxa orokorraren/orokorren arteko instalazioaren zatia da.

Hargune-eskubideak enpresa banatzaileari ordaintzen zaion kontraprestazio ekonomikoa dira, hornidura berri bat artatzeko edo lehendik dagoen bat handitzeko behar diren jarduketa guztiak egiteagatik. Eskubide horiek eskatzaileak ordaintzen ditu kontzeptu horren zenbatekoa ezagutzen duenean, hargunea gauzatu aurretik.

Bezeroak, hornidura kontratatzean, kontratatutako potentziari dagozkion sarbide-eskubideak ordaindu behar dizkio banatzaileari, betiere instalazioan aitortutakoa gainditzen ez badu. Bezeroak potentzia handiagoa kontratatzen badu edo lehendik dagoena handitzen badu, potentzia handitzeari dagozkion hedapen- eta sarbide-eskubideen soberakina ere ordainduko du.

Udalak ez du hargunearen eskaeraren gastuetan parte hartzen, salbu eta udala bera bada sustatzailea.

Bezeroaren instalazioen egoera eta baldintza teknikoak berrikustea eta egiaztatzea da, instalazioak lotu aurretik.

Egiaztapen-eskubideak banatzaileek instalazioak arauzko baldintza teknikoekin eta segurtasun-baldintzekin bat datozela berrikusteagatik eta egiaztatzeagatik jasotzen dituzten ordainsari ekonomikoak dira (1955/2000 Errege Dekretua, 50. artikulua).

Banatzailearen instalazioekin konektatzeko eta zerbitzu elektrikoa emateko eragiketa da.

Lotzeko eskubideak banatzaileek banatzailearen sarearen instalazio hartzailea elektrikoki akoplatzeko eragiketari erantzuteko jaso ditzaketen ordainsari ekonomikoak dira, eta eragiketa hori bere erantzukizunpean egin beharko du (1955/2000 Errege Dekretua, 50. artikulua).

Hedapen-instalazioak lehendik dauden instalazioetatik egin behar direnak dira, hornidura berri bat artatzeko edo lehendik dagoen bat handitzeko.

Hornidura berri bat artatu edo lehendik dagoen bat handitu behar duen banatzaileak beharrezko azpiegitura elektrikoak egin beharko ditu hornidura hori orube izaera duen hiri-lurzoruan kokatzen denean eta 50 kW-ko potentzia eskatu arte behe-tentsioko horniduretarako, eta 250 kW-raino erdi-tentsiorako.

Instalazioak aipatu ditugun potentzia-mugak gainditzen dituenean, eskatzaileak bere kontura egingo du beharrezko hedapen-instalazioa, banatzaileak hedapen-kuota kobratu gabe. Hornidura orube izaera ez duen hiri-lurzoruan eskatzen denean, jabeak bere kontura osatu beharko du izaera hori lortzeko behar den azpiegitura elektrikoa.

Lurzoru urbanizagarrian, jabeak egin behar du bere kontura beharrezko azpiegitura elektrikoa, elikadurako kanpoko sarea eta beharrezko errefortzuak barne.

Hedapen-inbertsioak hedapen-instalazioak gauzatzeko egin beharreko inbertsioa dira.

Dagoeneko ordaindutako hedapen-eskubideen kasuan bakarrik geratuko dira abonatu ziren instalazioei atxikita, energiaren lehen erabiltzaileari baja eman arte, igarotako epea edozein dela ere.

Hedapen-eskubideak hiru urtez besterik ez zaizkio atxikiko instalazioari behe-tentsioko horniduretarako.

Sarbide-eskubideak ez dira atxikituta geratuko.

Idatzizko erantzuna emateko gehieneko epeak, egun baliodunetan zenbatuta, honako hauek dira behe-tentsioko horniduretarako:

 • Eraldaketa-zentroa instalatu behar ez bada, 20 egun.
 • Tentsio ertaineko eraldaketa-zentroarekin behin betiko zerbitzua, 60 egun.
 • Goitik tentsio ertainera azpiestazio eraldatzailea duen behin betiko zerbitzua, 90 egun.

Hargune baten aurrekontu tekniko-ekonomikoen balio-epeak hiru hilabete dira, aurrekontua jakinarazten den egunetik aurrera.

Instalazio bat martxan jartzeko gehieneko epea, 10 egun baliodunetan zenbatuta, honako hau da, enpresa elektrikoari hargune-eskubideak ordaindu ondoren:

 • Beheko sarea luzatzen ez bada: 10 egun.
 • Beheko sarea luzatu besterik behar ez bada: 50 egun.
 • Eraldaketa-zentro bat eraiki behar bada: 90 egun.
 • Hainbat eraldaketa-zentro eraiki behar badira: 130 egun.

Kontuan izan behar da epe horiek geldirik geratzen direla zailtasunen aurrean, hala nola baimenik eza, instalazioetako anomaliak, obra-lizentzia eta abar, horiek eduki arte.

Egin beharreko obra motaren arabera, honako hauek izan daitezke:

 • Kalak egiteko edo kanalizatzeko udal-lizentzia.
 • Eraldaketa-zentroko obretarako udal-lizentzia.
 • Proiektatutako instalazioa egiteko hirugarrenen baimenak.
 • Proiektuaren enpresa hornitzaileak egingo diren hedapen-instalazioak onartzea, zuzenean egon behar baitu ofizialki onartutako arauen arabera.

Kontratazioari buruzko guztia

Hona hemen egindako galdera batzuk, erantzunekin batera, zure zalantza guztiak argituko dituztenak.

Indarrean dagoen legediaren arabera, etxebizitza bat energia elektrikoz hornitzeko, agiri hauek aurkeztu behar dira:

 • Lehen aldiz okupatzeko lizentzia edo irekitzeko lizentzia lehen kontrataziorako.
 • Bizigarritasun zedula, Herri Lan Ministerioko edo Autonomia Erkidegoko erakunde probintzialak ematen duena, edo behin betiko kalifikazioaren zedula.
 • Behe-tentsioko instalazio elektrikoaren ziurtagiria, hornidura motaren arabera, hiru aletan, egin zuen argiketariak emana eta Administrazioko erakunde eskudunak zigilatua.
 • Nortasun Agiri Nazionala, IFK, IFZ, Pasaportea edo Lan Gutuna.
 • Jabetza-eskritura edo alokairu-kontratua, edo esleipen-idazkia sustapen publikoen kasuan.

Kontratatu beharreko potentzia bezeroaren erabakia da, eta kontrol-aparatuetarako normalizatutako intentsitateei dagozkien mailei egokitu behar zaie.

Bezeroek kontratatu beharreko potentzia aukeratu ahal izango dute, kontrol-aparatuetarako normalizatutako intentsitate-mailei egokituta. Taula honetan, kontratazio monofasikoko eta trifasikoko potentzia posibleak adieraziko dizkizugu, potentzia kontrolatzeko aparatuaren (PKI) intentsitatearen arabera.

Tarifei buruzko guztia

Hona hemen egindako galdera batzuk, erantzunekin batera, zure zalantza guztiak argituko dituztenak.

Espainian, tarifa elektrikoek egitura binomia dute, eta honako hauek osatzen dituzte: potentzia-termino batek (bezeroak kontratatutako eta eskatutako potentziaren funtzioa izango da) eta energia-termino batek (kontsumitutako energiarekiko proportzionala eta kontagailuak neurtua).

Gure elektrizitate-eskaintza guztiak hemen klikatuz agertuko zaizkizu.

Kontsumitzaile txikiarentzako borondatezko prezioa (KTBP) ere badago. Gobernuak ezarritako kalkulu-metodologia aplikatzetik ateratzen den prezioa da, 10 kW-eko edo gutxiagoko potentzia kontratatua duten behe-tentsioko energia elektrikoaren kontsumitzaileei aplikatzekoa, merkataritza-eskaintza bat kontratatzea aukeratzen ez badute, kontsumitzaileek beren merkaturatzailea libreki hautatzeko aukera baitute.

2.0A, 10 kW-etik beherako potentzia kontrataturako.

2.1A 10 kW eta 15 kW arteko potentzia kontrataturako.

3.0A 15 kW-etik gorako potentzia kontrataturako.

Behe-tentsioko tarifaren modalitate bat da, eta, neurketa-ekipo egokiarekin, gauez soilik haran-orduetan kontsumitutako kWh-aren prezioaren gaineko hobaria lortzea ahalbidetzen du. Prezio bat dago eguneko orduetarako eta beste bat gaueko orduetarako. Superharaneko ordu-diskriminazioaren modalitatea ere badago, hiru prezio ezartzen dituena elektrizitatea kontsumitzen den egunaren arabera, puntako aldia, haraneko aldia eta superharaneko aldia bereizita.

Nolanahi ere, hornidura horietarako kontratatu beharreko potentzia izango da eskatu beharreko gehieneko potentzia, puntako orduak eta haraneko orduak kontuan hartuta.

Aldi bakoitzaren iraupena taula honetan zehazten da:

Neguko eta udako (edo alderantziz) ordutegi-aldaketak bat etorriko dira ordu-aldaketa ofizialaren datarekin.

Neurgailuei buruzko guztia

Hemen dituzu neurgailuei buruzko zalantza guztiak argitzeko galdera batzuk, zure erantzunekin.

Bezeroek eta enpresa hornitzaileek eskubidea dute instalatutako neurketa- eta kontrol-ekipoen egiaztapena, edozein unetan eta edozein Erakundeari, eskatzeko, haien jabea edozein dela ere. Egiaztatze horren kostuak, baita likidazioa ere, eskumena duen erakunde horren arabera zehazten dira.

Egiaztapen-kostuari dagokionez, bezeroak eskatzen badu eta neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoaren funtzionamendua zuzena bada, bere kontura joango da. Gainerako kasuetan, enpresaren kontura izango dira.

PKEa edo potentzia-kontroleko etengailua neurketa- eta kontrol-aparatu bat da, ez babes-aparatu bat.

Fakturazioari buruzko guztia

Hona hemen egindako galdera batzuk, erantzunekin batera, zure zalantza guztiak argituko dituztenak.

Bai. Kontratuaren erreferentziako datuak eta kontagailuaren irakurketa baino ez dituzu eman behar. Autoirakurketa hori online egin daiteke, Nire Bezeroaren Gunearen bidez. Oraindik erregistratuta ez bazaude, aurkitu hemen abantaila guztiak.

Fakturazio-aldi bakoitzean (bi hilean edo hilean behin), kontratatutako potentziaren arabera, nahi denean potentzia edukitzeagatik ordaintzen den zenbateko finkoa da. Maximetroa duten horniduren kasuan, potentzia terminoa kontratatutako potentziaren eta fakturazio-aldian (hilekoa) eskatutako eta maximetroak erregistratutako gehieneko potentziaren araberakoa izango da.

Kontsumitutako energiaren arabera ordaintzen den kopurua da. Fakturazio-aldirako irakurketarik ez badago, zenbateko hori "zenbatespen" bidez fakturatuko da, horniduraren kontsumo-historikoetan oinarrituta.

Lagunduko dizugu!

Kontaiguzu zer behar duzun eta zuretzat perfektua den irtenbideari buruz aholkatuko dizugu.

*Derrigorrezko eremuak