Preguntas frecuentes

És un producte financer que permet gestionar de manera separada cadascun dels riscos als quals està exposat l'inversor, en aquest cas, el preu de venda de l'energia produïda que pot obtenir en el mercat.

Assegura el preu de venda de l'energia generada en el mercat a un any. Si el preu pactat són 50 €, es poden donar les casuístiques següents:

 • Si el preu en mercat es queda en 40 €, el pagador de preu fix (Iberdrola Clientes) es compromet a pagar els 10 € que falten per al preu pactat.
 • Si el preu en mercat arriba a 55 €, el pagador de preu variable (client) ha d'abonar els 5 € extres pagats en el mercat.
 • Si el preu en mercat fos de 50 €, no caldria compensar pagaments.

De manera mensual o bimestral (en funció de les factures dels representants). Serà un càrrec o un abonament en funció del preu d'energia obtingut pels representants de les FV en el mercat.

Les instal·lacions es divideixen segons la potència instal·lada, tecnologia, any d'instal·lació, zona climàtica i RD d'on vingui. Aquest producte està especialment indicat per als petits productors. La potència instal·lada será <100kW.

Cap.

Plaques solars: comprovació d'ancoratges i subjeccions mecàniques dels mòduls, inspecció visual per a la detecció de possibles desperfectes, comprovació de connexions de presa de terra. Comprovació visual de l'estat de l'estructura de fixació per verificar l'absència de signes de deterioració, esquerdes o despreniments de material, absència de deformacions, absència de punts amb oxidacions, inicis d'oxidació o falta de galvanització i estat dels cargols.

Quadres, caixes d'agrupament i armaris elèctrics: Comprovació visual de l'estat i grau de subjecció de l'envolupant i els elements associats. Realització de reapriments de totes les connexions elèctriques que ho requereixin. Comprovació d'escalfaments, estanqueïtat, humitats, condensació, brutícia i estat de conservació, i també reapriments i neteja en cas necessari. Mesurament de corrent i tensió, d'entrada i sortida, en la sèrie dels quadres de corrent continu. Comprovació visual de l'estat de les canalitzacions elèctriques, procedint al seu segellat, si escau. Revisió de proteccions i elements de maniobra. Comprovació de la posada a terra.

Inversors: comprovació de: absència d'alarmes a la pantalla de control i la idoneïtat dels valors mostrats a la pantalla, absència de sorolls estranys i existència d'escalfaments excessius a l'inversor, tensions i intensitats (CC i CA), funcionament efectiu de les proteccions i ventiladors, neteja de reixetes, canals de ventilació i caseta (si n'hi ha), amb substitució dels filtres, si escau.

Diversos: mesurament de posada a terra, comprovació visual de l'estat de les arquetes procedint al segellat dels elements que ho requereixin, comprovació visual dels equips de mesura, comprovació visual i neteja dels elements sensors de l'estació meteorològica (si n'hi ha), comprovació visual del ferm i la tanca (en instal·lacions sobre el terra).

A més dels avantatges obvis de contractar un manteniment, en aquesta mena d'instal·lació és encara més avantatjós, perquè permet millorar el funcionament de la instal·lació i un nivell de producció d'energia adequat i constant en el temps. Aquestes instal·lacions estan sotmeses a les inclemències del temps i és convenient un manteniment, almenys anual, que asseguri la vida de la instal·lació.

A més, en les instal·lacions acollides al RD 413/2014 (RO i Rinv), és encara més avantatjós, ja que és una manera d'assegurar els ingressos per les retribucions a l'operació i a la inversió. Segons aquest decret, cada instal·lació té assignats dos valors:

 • Nº de Hores Mínimes
 • Nº de Hora Umbral (menor que el Nº de Hores Mínimes)

Si la instal·lació no compleix el Nº de Hores Umbral no rep cap de les dues retribucions (Retribució a l'Operació o Retribució a la Inversió), i si es queda entre el umbral i el mínim es redueix la retribució de manera proporcionada al nombre d'hores reportades.

Els preus:

 • Per instal·lacions fins a 5 kW. 177,60 €/any. 14,80 €/mes
 • Per instal·lacions de 5 kW a 20 kW. 226,20 €/any. 18,85 €/mes
 • Per instal·lacions de 20 kW a 40 kW. 297,00 €/any. 24,75 €/mes
 • Per instal·lacions de 40 kW a 60 kW. 382,20 €/any. 31,85 €/mes
 • Per instal·lacions de 60 kW a 80 kW. 466,80 €/any. 38,90 €/mes
 • Per instal·lacions de 80 kW a 100 kW. 550,20 €/any. 45,85 €/mes