Informació legal - Iberdrola

Informació legal

CONDICIONS LEGALS D'ACCÉS I ÚS

Qui som

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. (en endavant, IBERDROLA), té el domicili social a Plaza Euskadi, 5, 48003 Bilbao (Bizkaia), i el domicili fiscal al carrer Tomás Redondo, 1, 28033 Madrid. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb nosaltres al número de telèfon 900 225 235 o bé a l'adreça de correu electrònic següent: clientes@iberdrola.es

Està inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, tom 5448, foli 19, full BI-63981, inscripció 1a, amb CIF A-95758389. Consta inscrita al llistat de comercialitzadors d'energia elèctrica i de gas natural de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Codis de conducta

IBERDROLA forma part d'Autocontrol (Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial) i està adherida al Codi de Conducta Publicitària i al Codi Ètic de Comerç Electrònic i Publicitat Interactiva aprovats per la susdita Associació i disponibles a la pàgina web www.autocontrol.es

De la mateixa manera, IBERDROLA i els seus empleats estan subjectes a les normes internes de govern corporatiu i al Codi Ètic, que estan a disposició dels usuaris, juntament amb la informació relativa al seu compliment, en el lloc web www.iberdrola.es.

TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I D'ÚS DE LA PÀGINA WEB

IBERDROLA ofereix accés al lloc web www.iberdrola.es en les condicions d'ús que es descriuen a continuació:

Accés i usuaris

L'accés al lloc web www.iberdrola.es atribueix a qui accedeix la condició d'USUARI, i expressa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'USUARI de totes i cadascuna de les presents CONDICIONS D'ÚS, sense perjudici de les condicions particulars que calgui aplicar si l'USUARI vol contractar alguns dels béns i serveis que se li ofereixen.

La prestació del servei del Portal és de caràcter gratuït. No obstant això, IBERDROLA es reserva la possibilitat de condicionar l'accés a alguns serveis al registre previ de l'USUARI per mitjà de l'emplenament del Formulari d'Alta d'Usuari, que es troba a la disposició de qui vulgui registrar-se com a USUARI REGISTRAT.

Quan sigui necessari que l'USUARI es registri com a USUARI REGISTRAT o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, pel que fa a la recopilació i el tractament de les dades personals dels USUARIS s'aplicarà el que es recull en el capítol sobre Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal.

Modificacions

IBERDROLA, amb l'objectiu de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques, els continguts i els serveis del lloc web, en qualsevol moment de manera unilateral i sense prèvia notificació a l'USUARI.

De la mateixa, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les CONDICIONS D'ÚS presents o qualsevol condició particular inclosa en el lloc web www.iberdrola.es.

Accessibilitat

A IBERDROLA ens hem marcat com objectiu prioritari que totes les persones, amb independència de la seva discapacitat, edat o de la tecnologia utilitzada, puguin navegar per les pàgines del web de la nostra Empresa sense cap dificultat d'accés.

Amb aquest propòsit, el desenvolupament del web d'IBERDROLA s'ha basat en el compliment de les Pautes d'Accessibilitat al contingut en el web 2.0 establertes pel W3C (Consorci de World Wide Web), tal com ho certifica Technosite, empresa de la Fundació ONCE. Per obtenir més informació sobre els criteris d'accessibilitat del portal www.iberdrola.es, pots consultar l'apartat Accessibilitat.

Contingut

IBERDROLA garanteix que tots els continguts i serveis que s'ofereixen a www.iberdrola.es respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, i també el principi de protecció de la joventut i de la infància.

Condicions d'ús

L'USUARI es compromet a fer un bon ús dels continguts i els serveis de www.iberdrola.es, els quals mai no es poden utilitzar per a activitats il·lícites o contràries a l'ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol ús per part de l'USUARI dels continguts i serveis haurà de respectar els principis indicats en el paràgraf anterior.

L'USUARI està expressament autoritzat a visualitzar tota la informació continguda al lloc web, així com a dur a terme reproduccions privades de la susdita informació en els seus sistemes informàtics, sempre i quan aquest contingut sigui per al seu ús exclusiu i posteriorment no sigui cedit a tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts a les pàgines web de www.iberdrola.es, el seu disseny gràfic i codis informàtics, i també els noms comercials, marques i signes distintius, són titularitat d'IBERDROLA, llevat que s'indiqui que pertanyen a un altre titular.

Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pel seus titulars, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei.

IBERDROLA podrà exercir totes les accions administratives, civils o penals pertinents en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'USUARI.

Exclusió de garanties i responsabilitats

L'accés a les pàgines de www.iberdrola.es i l'ús que se'n faci son responsabilitat única i exclusiva de l'USUARI.

IBERDROLA no es responsabilitza de l'exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i els continguts de les quals pertanyin a fonts d'informació de tercers aliens a IBERDROLA. Respecte d'això, IBERDROLA només respondrà dels serveis propis i continguts directament originats per ella i identificats amb el seu Copyright com a marca o propietat intel·lectual o industrial d'IBERDROLA.

IBERDROLA no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que estiguin provocats per les circumstàncies següents:

1. La manca de continuïtat del funcionament de www.iberdrola.es i el funcionament incorrecte de les pàgines web. 2. La manca d'utilitat, adequació o validesa dels serveis i continguts que s'ofereixen a www.iberdrola.es pel que fa als resultats i expectatives de l'USUARI. 3. L'existència de virus o programes a l'ordinador de l'USUARI o la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través de www.iberdrola.es.4. El coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, les condicions, les característiques i les circumstàncies d'accés que els USUARIS fan del lloc web i de les informacions i els serveis. 5. Sota cap circumstància, incloent-hi la negligència, la pèrdua de negoci, la pèrdua d'ús, la pèrdua de beneficis, la pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o de l'ús dels serveis del lloc web, o que d'alguna altra manera es trobin dins de l'àmbit.

Utilització de "cookies"

www.iberdrola.es utilitza "cookies" pròpies i de tercers per facilitar la navegació mitjançant per les pàgines web i per obtenir una millor eficàcia i personalització dels serveis que s'ofereixen als USUARIS. Per obtenir-ne més informació sobre l'ús, consulteu l'apartat Política de "cookies" d'Iberdrola.

Traducció a l'anglès, l'catalá i a l'èuscar

Tota la informació i documentació disponible en les versions en anglès, català i euskera d'aquesta pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en anglès i el de la versió original en espanyol, prevaldrà el d'aquesta última.

Jurisdicció i legislació aplicable

Les presents Condicions d'ús es regiran segons la legislació espanyola.

En cas de produir-se qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'Ús o del contingut de la pàgina web, en general, IBERDROLA i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que se'ls pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'USUARI. En el supòsit que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya, IBERDROLA i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que se'ls pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Bilbao.

SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Alta als serveis com a usuari registrat

Per accedir a determinats serveis cal donar-se d'alta com a USUARI REGISTRAT de www.iberdrola.es. Les dades per emplenar el Formulari d'Alta es faciliten de manera lliure i voluntària, de manera que hauran de ser certes i ajustades a la realitat.

L'USUARI es compromet a fer un ús diligent i a no posar a disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així com a comunicar a IBERDROLA, el més aviat possible, la pèrdua, el robatori o qualsevol risc d'accés a aquestes dades per part de tercers.

En donar-se d'alta com a USUARI REGISTRAT, l'USUARI consent que les seves dades personals i/o qualsevol altra dada facilitada siguin tractades de manera automatitzada o manual.

Protecció de dades personals.

A IBERDROLA ens cuidem de tu. Per això, IBERDROLA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que ens facilites com a USUARI de www.iberdrola.es, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals té com a única finalitat, llevat que s'indiqui una altra cosa en els formularis del lloc web en què es recopilin les dades de l'USUARI, la gestió de la informació subministrada a les consultes, les contractacions de productes o els serveis que l'USUARI faci a IBERDROLA a través del lloc web, el control del compliment de les condicions d'ús del lloc web i l'acompliment de les nostres obligacions legals.

Les dades que se sol·liciten a l'USUARI en els formularis del lloc web tenen caràcter obligatori llevat que s'indiqui altra cosa en el formulari corresponent. En el cas que l'USUARI no faciliti les dades sol·licitades amb caràcter obligatori, IBERDROLA no podrà tramitar el formulari corresponent.

Les dades obtingudes estan subjectes a les mesures de seguretat i de política de privacitat aprovades per Iberdrola d'acord amb la normativa vigent en cada moment.

En el cas que a la sol·licitud s'hi hagin d'incloure dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents d'aquella que fa la contractació, l'USUARI , prèviament a la inclusió, els haurà d'informar del contingut de la present clàusula, d'acord amb el que estableix l'article 5.4 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999), podeu exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals, adreçant-vos per escrit i adjuntant-hi la còpia del DNI o passaport, pels mitjans previstos al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Consentiment per a la utilització de mitjans electrònics en la comunicació amb els clients i usuaris

A IBERDROLA volem garantir que totes les comunicacions que adrecem als nostres clients compleixen la legislació vigent.

És per això que, en compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i la Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions, us informem que IBERDROLA us podrà enviar, per mitjans electrònics, informació quant a productes i serveis propis o de tercers, ja siguin de caràcter energètic o no, relacionats amb la llar, activitats d'oci, telecomunicacions i serveis financers, si així ho heu autoritzat expressament en facilitar-nos les dades.

En qualsevol moment podeu revocar aquesta autorització a l'adreça Lssi@iberdrola.es, Obre en una nova finestra, i també a través de l'enllaç habilitat per a aquest efecte en les comunicacions comercials que rebeu.

Mesures de seguretat

L'accés a les pàgines transaccionals a través de les quals l'USUARI de www.iberdrola.es contracta productes o serveis d'IBERDROLA es fa en un entorn segur. Per constatar que esteu a la pàgina web de la nostra empresa, comproveu que a la línia superior d'estat hi hagi la paraula IBERDROLA. De la mateixa manera, us podeu assegurar que esteu en un entorn segur per l'adreça URL que figura a les propietats (feu clic amb el botó dret del ratolí). Aquesta adreça "url" comença per "https", en què la “s” identifica que els continguts s'estan oferint a través d'un servidor segur.

Enllaços

Les pàgines de www.iberdrola.es proporcionen enllaços a altres llocs web o continguts que són propietat de tercers. L'únic objectiu d'aquests enllaços és proporcionar a l'USUARI la possibilitat de complementar la informació. IBERDROLA no es fa en cap cas responsable dels resultats que l'USUARI pugui obtenir pel fet d'accedir a aquests enllaços.

L'USUARI, i en general qualsevol persona física o jurídica que vulgui establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al lloc web www.iberdrola.es, ha d'obtenir prèviament i per escrit l'autorització d'IBERDROLA. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre IBERDROLA i el propietari del lloc en el qual s'estableix l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part d'IBERDROLA dels seus continguts o serveis.

©2016 Iberdrola, S. A. Tots els drets reservats.