Condicions Generals de la factura electrònica - Iberdrola

Condicions Generals de la factura electrònica

Aquestes Condicions Generals regulen la relació contractual entre Iberdrola, amb domicili social a Bilbao, Plaza Euskadi, 5, i els clients usuaris de La Meva Àrea Client que es donin d'alta al servei de Facturació Electrònica de La Meva Àrea Client (en endavant, MAC). El compliment per part de l'usuari de tots els passos per donar-se d'alta en aquest servei de facturació electrònica comporta la l'adhesió expressa, plena i sense reserves a totes i a cadascuna d'aquestes Condicions Generals d'alta al servei de Facturació Electrònica de La Meva Àrea Client que Iberdrola publica al lloc web www.iberdrola.es

PRIMERA. OBJECTE

L'objecte de les presents Condicions d'ús és detallar les condicions del servei de Facturació Electrònica a favor dels clients d'Iberdrola. L'alta en aquest servei implica que, a partir de la data en què l'alta entri en vigor, el client deixarà de rebre per via postal la factura impresa en paper, segons està establert en les estipulacions següents.

SEGONA. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

2.1. L'alta al servei de Facturació Electrònica d'Iberdrola és de caràcter voluntari i gratuït per al client. El client pot desistir de la petició en qualsevol moment i tornar al règim ordinari de facturació impresa en paper, mitjançant la comunicació a Iberdrola a través de la MAC.

2.2. Les factures que Iberdrola emeti pels diferents serveis prestats es carregaran a la MAC al lloc web www.iberdrola.es . Per accedir a aquestes factures, el client s'haurà de registrar a MAC segons les condicions donades a www.iberdrola.es. Per tant, el client les podrà visualitzar per Internet en un format idèntic al que tindrien les factures si s'haguessin enviat en suport paper al seu domicili.

2.3. Els clients que es donin d'alta en aquest servei deixaran de rebre a domicili la factura impresa ordinària, però tindran sempre la possibilitat de sol·licitar-ne un duplicat en suport paper, bé mitjançant la MAC al lloc web www.iberdrola.es, bé mitjançant els canals comercials habituals que Iberdrola posa a disposició dels seus clients (Telèfon del Client 900 225 235). Rebran el duplicat per correu postal.

2.4. Aquest servei permet, a més de visualitzar en pantalla la imatge de la factura i del detall, descarregar-la a l'ordinador personal de l'usuari. La factura electrònica obtinguda així es basa en l'ús d'un sistema de signatura electrònica que permeti garantir l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut, en els termes que es contemplen a l'ORDRE EHA/962/2007 (BOE de 14 d'abril de 2007). En aquest sentit, us recordem que, en la disposició addicional primera d'aquesta Ordre, s'estableix que «Per facilitar les comprovacions administratives en relació amb els documents que es regulen en aquesta Ordre s'han de conservar, durant els terminis que resultin de la normativa tributària, les dades en suport informàtic llegibles i tractables per altres sistemes informàtics diferents dels que es van utilitzar per generar-les.» Iberdrola ha obtingut un certificat electrònic de classe 2CA (x.509.v3) emès per la FNMT mitjançant l'Agència Estatal Tributària que l'habilita per a la incorporació de signatura electrònica avançada a les factures.

2.5. El servei de Facturació Electrònica de la MAC d'Iberdrola s'implementa mitjançant un sistema d'enviament de missatges per correu electrònic que avisa els clients donats d'alta que les factures dels diferents serveis que hagin contractat estan disponibles per consultar mitjançant la MAC d'Iberdrola a www.iberdrola.es.

2.6. Sigui com sigui, serà responsabilitat de l'usuari del servei comunicar a Iberdrola qualsevol canvi en l'adreça electrònica en la qual vulgui rebre els avisos. La no recepció per part de l'usuari d'aquest avís, ja sigui per un error en l'adreça electrònica facilitada a Iberdrola o per qualsevol altre motiu, no implica que es deixi de prestar el servei de Facturació Electrònica de la MAC d'Iberdrola, una vegada que l'usuari s'hagi donat d'alta en el servei i no hagi desistit en la petició posteriorment.

TERCERA.- ALTA AL SERVEI

3.1. L'alta en aquest servei es farà a través de la pàgina web www.activatufacturaelectronica.es en la qual l'usuari haurà de confirmar la seva identitat mitjançant la informació sol·licitada (DNI/NIF/CIF) i haurà d'acceptar les presents Condicions d'ús.

3.2. Quan l'usuari sigui titular de diversos contractes de llum o de gas o tingui contractats diferents serveis prestats per Iberdrola que generin diferents factures, l'alta al servei de Facturació Electrònica s'aplicarà a la totalitat dels contractes en els quals consti com a titular. En tot cas, el client podrà donar-se de baixa de la factura electrònica en un o més dels contractes en els quals consti com a titular a través dels mitjans que es disposen a MAC o en qualsevol dels canals d'atenció d'Iberdrola.

QUARTA.- ENTRADA EN VIGOR

4.1. S'entén que l'usuari consent a donar-se d'alta al servei de Facturació Electrònica de la MAC d'Iberdrola des del moment en què n'envia l'acceptació amb el formulari d'aquest lloc web correctament emplenat. Des d'aquest moment, l'usuari accepta íntegrament totes les Condicions Generals que es detallen en aquest text i s'hi adhereix.

CINQUENA.- COMPROMISOS D'IBERDROLA

5.1. Iberdrola adquireix els compromisos següents en la relació que estableix amb el client que es dona d'alta al servei de Facturació Electrònica de la MAC d'Iberdrola.

5.1.a). A través de la MAC d'Iberdrola, posarà en marxa un sistema d'enviament de correus electrònics a les adreces facilitades pels usuaris que estiguin donats d'alta al servei.

El missatge que rebran els usuaris d'aquest servei a la bústia de correu els avisarà que la factura, amb els detalls, està disponible a la MAC d'Iberdrola www.iberdrola.es per visualitzar-la i, si és el cas, poder-la imprimir al domicili.

5.1.b). Si els sistemes informàtics detectessin que algun correu electrònic enviat no s'hagués rebut correctament, aquest correu es tornaria a reenviar. En tot cas, la possibilitat de consultar la Factura Electrònica a la MAC d'Iberdrola mitjançant el lloc web www.iberdrola.es no està condicionada a l'enviament i a la recepció del missatge d'avís, ja que aquest només és de caràcter informatiu; i és responsabilitat del client actualitzar degudament l'adreça de correu electrònic pròpia.

5.2. Iberdrola garanteix la seguretat i la confidencialitat d'aquesta consulta, ja que:

5.2.a). Al missatge d'avís a través del correu electrònic no hi ha cap tipus d'informació relativa a la vostra factura, llevat de la data d'emissió, l'import i el número de referència d'identificació del vostre contracte.

5.2.b). Quan el client accedeix a la consulta, a la MAC d'Iberdrola, al lloc web www.iberdrola.es, se li sol·licita que s'autentiqui mitjançant la validació de la clau d'usuari i de la contrasenya, que són úniques per a cada client i informades de manera confidencial als usuaris.

5.2.c). A més, el client té en tot moment la possibilitat de modificar la clau d'accés a través de la funcionalitat que li ofereix la MAC d'Iberdrola.

SISENA.- COMPROMISOS DEL CLIENT

6.1. En donar-se d'alta al servei de Facturació Electrònica de la MAC d'Iberdrola, el client adquireix els compromisos següents:

6.1.a). Emplenar correctament, amb veracitat i exactitud, els formularis de sol·licitud i els seus camps, segons les instruccions que la MAC d'Iberdrola www.iberdrola.es especifica al respecte.

6.1.b). Comunicar oportunament, mitjançant els procediments que estableixi la MAC d'Iberdrola www.iberdrola.es, els canvis en l'adreça o en les adreces de correu electrònic d'avís.

6.1.c). Emplenar tots els camps del formulari llevat que s'estableixi el contrari. En cas contrari, Iberdrola no garanteix la prestació de tots els serveis que ofereix a través de la MAC d'Iberdrola, en especial el compromís d'avís d'enviament a l'adreça electrònica, en el cas que aquesta adreça no s'hagi facilitat correctament.

SETENA.- RESPONSABILITATS

7.1. El client garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades a través dels formularis de sol·licitud de la MAC d'Iberdrola.

VUITENA.- PROTECCIÓ DE DADES

8.1. De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999), el client queda informat del tractament de les dades de caràcter personal arran de la contractació d'aquest servei d'acord amb les condicions establertes a l'apartat Política de Privacitat i hi consent.

 

                                                                     © 2016 Iberdrola, S. A. Tots els drets reservats