Política de privacitat Iberdrola Clientes S.A.U.

Aquesta política de privacitat és aplicable al tractament de dades personals dels seus clients que Iberdrola Clientes S.A.U. (d'ara endavant, "Iberdrola Clientes" o "IBERDROLA") fa en els seus webs, app i en altres plataformes digitals o mitjans electrònics, inclòs el tractament de dades d'usuaris de xarxes socials i en funció de la seva relació amb IBERDROLA. Igualment, aquesta política de privacitat és aplicable, segons es detalla en cada moment, al tractament de dades personals de clients potencials relatives a la realització de campanyes, organització d'esdeveniments i activitats, sortejos i promocions d'IBERDROLA.

COM ES TRACTARAN LES DADES PERSONALS?

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., amb CIF A-95758389, domicili social a Plaza Euskadi, 5, 48009 Bilbao, és el responsable del tractament de les dades relatives als interessats i en garanteix la seguretat i tractament confidencial, d'acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades ("RGPD") i qualsevol altra normativa que sigui aplicable.

L'interessat podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades per resoldre els dubtes relacionats amb el tractament de les seves dades personals a través de dpo@iberdrola.es.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

              a) En el cas de tractament de dades de clients i usuaris en les plataformes digitals d'IBERDROLA

En les plataformes digitals d'IBERDROLA, la recollida i el tractament de les dades personals de l'usuari es fa, en funció de la relació amb l'usuari, amb les finalitats següents:

En el cas de les altes d'usuari, per proporcionar accés i ús a la plataforma digital i a les dades de contractacions i informació de contacte disponibles per a aquest usuari, i complir les obligacions legals d'Iberdrola Clientes S.A.U com a prestadora de serveis de la societat de la informació

En el cas que es facin consultes o sol·licituds, la informació s'utilitza amb la finalitat de gestionar-les.

Igualment, les dades de navegació i cookies d'usuaris es poden tractar amb les finalitats de millorar-ne l'accessibilitat com a usuari, personalitzar i analitzar-ne la navegació, i mostrar-li publicitat i anuncis basats en els seus interessos, fins i tot en espais publicitaris de terceres plataformes (p. ex. xarxes socials, cercadors d'internet, etc.) d'acord amb la nostra política de cookies i les polítiques de privacitat d'aquestes plataformes a què es facilita accés a aquestes cookies.

Altres finalitats específiques indicades en els formularis de recollida de dades de la plataforma digital i sense les quals IBERDROLA no pot tramitar el formulari que es tracti.

En el cas de contractació de serveis o productes a través de la plataforma digital, us informem que la finalitat és gestionar la vostra relació amb IBERDROLA, la prestació dels serveis sol·licitats, la gestió de l'atenció al client i, en general, el compliment de les obligacions del Contracte. Igualment, IBERDROLA pot consultar fitxers de solvència patrimonial i crèdit per valorar la solvència econòmica del Client i, basant-se en aquestes consultes, adoptar decisions que l'afectin, de manera que pot condicionar l'entrada en vigor o la vigència del Contracte a la constitució d'una garantia de pagament. No obstant això, IBERDROLA sempre atorgarà al Client la possibilitat d'al·legar tot el que estimi pertinent a fi de defensar el seu dret o interès. En cas d'impagament, IBERDROLA el podrà comunicar a aquests fitxers, en compliment de la legislació vigent.

IBERDROLA, amb el consentiment de l'usuari, pot actualitzar i enriquir les dades personals de l'usuari mitjançant l'adquisició de bases de dades provinents de fonts d'accés públic i que permetin millorar la gestió de la relació i el contacte amb l'usuari.

IBERDROLA també tracta les dades personals amb la finalitat d'oferir, pels mitjans facilitats o bé a través de terceres plataformes contractades per Iberdrola i accessibles per a l'usuari, incloent-hi mitjans electrònics, de manera segmentada i personalitzada, informació sobre el subministrament d'energia, de productes i serveis, propis, o de tercers promocionats per IBERDROLA, si així ho ha consentit, de caràcter energètic, telecomunicacions, financers, per a la llar i l'entreteniment, per a la qual cosa IBERDROLA pot utilitzar sistemes automatitzats de suport i altres mitjans que permetin definir perfils de públics objectiu de campanyes, activitats o accions, utilitzant amb aquesta finalitat informació provinent d'IBERDROLA, i també informació procedent de terceres fonts, si així ho ha consentit l'usuari igualment. Aquestes accions, en el cas de clients, es poden fer fins i tot un cop s'hagi acabat la relació contractual amb el client, si aquest ho ha consentit.

Addicionalment, IBERDROLA pot utilitzar les dades dissociades de l'usuari, preservant-ne sempre l'anonimat, fins i tot un cop acabada la relació, amb la finalitat d'utilitzar-les en els seus sistemes de suport per a la presa de decisions i la gestió empresarial, i per optimitzar els sistemes de gestió de clients.

             b) En el cas de tractament de dades de clients potencials en promocions, campanyes de comunicació i esdeveniments

IBERDROLA pot tractar les dades obtingudes dels seus clients potencials amb diverses finalitats, segons el context de l'activitat desenvolupada. Així:

En el cas de promocions i sortejos, i també en l'organització d'esdeveniments , la finalitat és la definida en les bases de participació de la promoció i el sorteig, o de l'esdeveniment concret, i també, si escau, la publicació i difusió, amb el consentiment de l'interessat, del seu nom, cognoms, imatge, veu o les altres dades que sigui necessari publicar per a la correcta gestió i màxima difusió de l'esdeveniment o de la promoció a través dels mitjans de comunicació que IBERDROLA consideri convenients (intranet, butlletins, premsa, web, xarxes socials, etc.), inclosos els situats en països estrangers amb les degudes garanties exigides legalment, i també l'enviament de comunicacions comercials i l'elaboració de perfils, si l'interessat ho ha consentit.

En el cas de campanyes de comunicació, les dades obtingudes de fonts d'accés públic sobre la base de l'interès legítim d'IBERDROLA o recollides directament de l'interessat o de tercers amb el seu consentiment, IBERDROLA les pot utilitzar per a la tramesa de comunicacions comercials, d'acord amb el seu perfil comercial, si l'interessat ho ha consentit, relatives al subministrament d'energia, productes, serveis o accions esportives, culturals i benèfiques en què IBERDROLA participa. Aquestes comunicacions es poden fer pels mitjans de contacte obtinguts, convencionals o electrònics, o bé a través de terceres plataformes contractades per Iberdrola i accessibles per a l'usuari, com ara xarxes socials, cercadors d'internet, etc.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

             a) En el cas de tractament de dades de clients i usuaris en les plataformes digitals d'IBERDROLA

Les dades personals proporcionades per l'usuari per a la contractació de productes i serveis es tractaran per IBERDROLA durant el temps en què la relació contractual amb el client romangui vigent, que comença en el moment de la formalització del Contracte o contractes i acaba, independentment del període de subministrament, una vegada es compleixen totes les obligacions contractuals recíproques i, com a mínim, durant un termini de 3 anys posteriors a la baixa dels subministraments, en compliment de la legislació aplicable.

Si l'usuari ho ha consentit, se'n poden tractar les dades per a finalitats de comunicacions comercials, durant un termini de 2 anys posteriors a la finalització dels seus contractes o posteriors a la baixa de l'usuari que no tingui contractes vigents amb IBERDROLA.

Per a la resta d'usuaris donats d'alta en les diferents plataformes (web, app, etc.), se'n mantenen les dades en les nostres plataformes digitals fins que se sol·liciti la baixa d'aquest usuari.

Tots aquests terminis s'entenen sens perjudici de les obligacions de retenció de dades exigides per la legislació aplicable en cada cas, per atendre les responsabilitats emergents del tractament.

             b) En el cas de tractament de dades de clients potencials en promocions, campanyes de comunicació i esdeveniments

Si les dades provenen directament de l'interessat, el termini de conservació és l'indicat pel subministrador de la informació, que generalment coincideix amb els terminis de vigència de la font d'accés públic utilitzada (en general un any) o els de durada de la campanya de comunicació.

Si les dades provenen directament de l'interessat, aquestes dades es conserven per a finalitats de comunicacions comercials durant els 2 anys posteriors a la recollida de la dada.

Tots aquests terminis s'entenen sens perjudici de l'obligació de bloqueig durant el termini d'atenció de les responsabilitats derivades del tractament, d'acord amb la legislació vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació per al tractament de les vostres dades són els consentiments obtinguts de l'usuari o client potencial, la derivada de l'ús de les plataformes digitals, la contractació de productes o serveis, la normativa aplicable al subministrament d'electricitat, gas i productes i serveis similars, i qualsevol altra que se us pugui aplicar en cada moment.

Els consentiments dels usuaris s'obtenen tant en el moment de l'alta d'usuari com en les diferents contractacions o sol·licituds fetes dins la plataforma digital, mentre que els dels clients potencials s'obtenen en els formularis de recollida de les seves dades. Aquests consentiments es poden modificar en qualsevol moment per l'usuari/client potencial mitjançant l'exercici dels seus drets. El tractament també es pot fonamentar, en el cas de clients amb contractes en vigor o en el cas de l'obtenció de dades de clients potencials de fonts d'accés públic, en els interessos legítims d'IBERDROLA per a l'oferta de subministrament d'energia, i productes i serveis relacionats propis, accions de fidelització, incloses accions esportives, culturals i benèfiques en què IBERDROLA participa, elaboració de perfils per oferir productes o serveis similars al contractat i, en el cas concret de clients, per comunicar aquestes dades a terceres empreses per fer gestions administratives amb finalitats d'admissió de clients, prevenció del frau, reclamació i cobrament de deutes.

L'interès legítim inclou el tractament de dades d'usuaris de plataformes digitals per a la gestió de la seguretat i el control d'accessos dels sistemes d'informació de suport.

Si per gestionar el contracte o una sol·licitud concreta és necessari que el Client aporti dades de caràcter personal de persones diferents del titular, el Client els ha d'informar prèviament i expressament del contingut d'aquesta política i obtenir-ne el consentiment previ per al tractament de les seves dades.

Per a l'alta com a usuari en les plataformes digitals d'IBERDROLA s'exigeix manifestar la majoria d'edat dels usuaris, ja que està restringida per als menors d'edat, per la qual cosa amb la vostra alta manifesteu i garantiu que sou major d'edat. En tot cas, IBERDROLA s'exonera del tractament de dades fet en relació amb menors sense el consentiment dels pares o tutors.

Per accedir a determinats serveis cal donar-se d'alta com a usuari registrat de la plataforma digital. Les dades per emplenar el Formulari d'Alta es faciliten de manera lliure i voluntària i, per tant, han de ser certes i ajustades a la realitat. L'usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d'usuari i contrasenya i a no posar-lo a disposició de tercers, i comunicar a IBERDROLA, al més aviat possible, la pèrdua, el robatori o qualsevol risc d'accés a aquestes dades per part de tercers.

Les dades que l'usuari facilita per a la contractació de serveis o productes són necessàries per mantenir la relació contractual, i el fet de no facilitar-les comporta la impossibilitat de gestionar aquesta relació.

L'usuari és responsable de la veracitat de les dades comunicades i n'ha de sol·licitar la modificació sempre que sigui necessari per assegurar-ne un tractament correcte, la prestació adequada dels serveis contractats i l'establiment de les comunicacions.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

             a) En el cas de tractament de dades de clients i usuaris en les plataformes digitals d'IBERDROLA

En cas de contractacions, les dades necessàries per gestionar l'accés a la xarxa es comuniquen a l'Empresa Distribuïdora i queden incorporades en un fitxer de què aquesta és responsable (Sistema d'Informació de Punts de Subministrament--SIPS), al qual poden accedir els clients i usuaris que la legislació determini en cada moment.

Al seu torn, IBERDROLA treballa amb tercers prestadors de serveis, entre els quals, canals de vendes, suport administratiu, servei d'atenció telefònica, bancs, empreses de recobrament, màrqueting i publicitat, auditoria i d'altres que, en determinats casos, poden accedir a les vostres dades, amb les garanties necessàries, per a les finalitats del tractament.

En cas d'impagament dels serveis per part del Client, IBERDROLA ho pot comunicar als Responsables de fitxers de solvència patrimonial i crèdit, en compliment de la normativa aplicable. També pot cedir les dades a les autoritats i als organismes competents en compliment de les obligacions jurídiques i fiscals que corresponguin. Les dades relatives als possibles contractes de subministrament també es comuniquen a l'Administració Tributària per a les finalitats previstes en la Llei 58/2003, general tributària i/o la Llei 36/2006, de mesures per a la prevenció del frau fiscal. Igualment, en virtut del Reial decret 897/2017, pel qual es regulen, entre altres qüestions, la figura del consumidor vulnerable, les dades personals d'aquests clients es poden comunicar als organismes encarregats de la protecció dels consumidors vulnerables a l'efecte d'implementar les mesures que aquest reial decret preveu, i també a qualsevol altra Administració per a la finalitat que legalment es determini.

Altres empreses localitzades en països tercers fora de la Unió Europea poden accedir a les dades o aquestes se'ls poden comunicar. A aquest efecte, s'informa que actualment IBERDROLA té contractat el servei call center amb tercers proveïdors que, puntualment, presten els serveis des de països fora de la Unió Europea. Aquests accessos es consideren transferències internacionals de dades i estan emparats en les autoritzacions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades TI-00114-2010 i TI-00166-2009 en vista de les garanties aportades per aquests proveïdors.

Els usuaris es poden comunicar amb IBERDROLA a través del seu perfil en xarxes socials, com ara Facebook i Twitter, situades als Estats Units. Igualment, de manera puntual, IBERDROLA pot utilitzar aquestes plataformes de tercers per enviar comunicacions comercials als seus clients aportant dades que els identifiquin. En tots aquests casos, les transferències internacionals de dades estan emparades per l'acord EU-US Privacy Shield (informació disponible a https://www.privacyshield.gov/welcome ) o el consentiment explícit de l'interessat si és el cas.

             b) En el cas de tractament de dades de clients potencials en promocions, campanyes de comunicació i esdeveniments

En el cas de campanyes de productes i serveis, tercers prestadors de serveis d'IBERDROLA poden accedir a les dades amb les finalitats de gestionar campanyes i enviar comunicacions comercials i, a més, les dades es poden cedir a tercers col·laboradors prescriptors de productes de serveis d'IBERDROLA per al seguiment de la campanya feta en col·laboració amb aquests.

En el cas de participació en esdeveniments i activitats, tercers prestadors de serveis o terceres empreses col·laboradores o organitzadores poden accedir a les dades amb les finalitats de gestionar i promocionar l'activitat.

Entre els tercers prestadors de serveis hi ha les agències de comunicació i mitjans, agències d'esdeveniments, fotògrafs, assegurances, etc.

Quins drets us corresponen quan ens faciliteu les dades?

L'interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació o, si escau, sol·licitar la supressió de les seves dades quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir, entre altres motius.

L'interessat pot demanar que se'n limiti el tractament en les circumstàncies que estableix l'art. 18 del RGPD. En aquest cas les dades només es conservaran per a l'exercici o la defensa de les possibles reclamacions.

L'interessat pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment i oposar-se al tractament de les seves dades per a una determinada finalitat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada o bé oposar-se a aquest. En aquest últim cas les seves dades personals només es conservaran per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el cas d'oposició a l'enviament de comunicacions comercials, aquestes comunicacions inclouran mitjans senzills i gratuïts per oposar-se a rebre comunicacions posteriors en aquests mitjans específics. Igualment, l'interessat es pot oposar a qualsevol mena de tramesa de comunicacions comercials mitjançant l'exercici directe del dret d'oposició als punts de contacte d'IBERDROLA detallats més endavant.

L'interessat es pot dirigir a IBERDROLA per impugnar qualsevol decisió que entengui que pot afectar els seus drets i llibertats o interessos legítims i que estigui basada en una decisió automatitzada, inclosa l'elaboració de perfils. Aquest dret li permet impugnar aquesta decisió i obtenir una resposta directa per part dels gestors d'IBERDROLA.

L'interessat pot demanar a IBERDROLA la portabilitat de les seves dades personals i obtenir-ne una còpia electrònica, a través de l'enviament a l'adreça electrònica que faciliti o bé des de l'apartat corresponent en el web d'IBERDROLA.

Tots aquests drets es poden exercir mitjançant un escrit adreçat a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. - A/ Responsable Protección de Datos, Apartado de correos n.° 1732, 28080 Madrid; o per qualsevol dels canals d'IBERDROLA: Telèfon d'Atenció al Client 900 225 235; correu electrònic: protecciondatos.comercial@iberdrola.es ; 'Mi Área Cliente a www.iberdrola.es, i també en qualsevol dels Punts d'Atenció, amb indicació de les dades identificadores, l'adreça postal o l'adreça electrònica de contacte, els motius de la sol·licitud i la documentació justificativa, per a la qual cosa haureu d'aportar un document que acrediti la vostra identitat.

En cas que l'usuari no obtingui la resposta o la satisfacció esperades, IBERDROLA l'informa del dret que té a interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al c/ Jorge Juan, n.° 6, 28001 Madrid, o a través d'internet a l'adreça:
http://www.aepd.es/

Mesures de seguretat

L'accés a les plataformes digitals a través de les quals l'usuari del web o l'app contracta productes o serveis d'IBERDROLA té lloc en un entorn segur. Per constatar que sou a la pàgina web de la nostra Empresa, comproveu que a la línia superior d'estat aparegui la paraula IBERDROLA. De la mateixa manera, us podeu assegurar-vos que sou en un entorn segur per l'adreça URL que figura a les propietats (feu clic amb el botó dret del ratolí). Aquesta adreça URL comença per "https", en què la "s" identifica que els continguts s'ofereixen a través d'un servidor segur.

Enllaços

Les plataformes digitals d'IBERDROLA proporcionen, en alguns casos, enllaços a altres plataformes digitals o continguts que són propietat de tercers. L'ónic objectiu d'aquests enllaços és oferir a l'usuari la possibilitat de complementar la informació. IBERDROLA no es fa en cap cas responsable dels resultats que l'usuari obtingui pel fet d'accedir-hi.

L'usuari, i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un dispositiu tècnic d'enllaç des de la seva plataforma digital a qualsevol de les plataformes digitals d'IBERDROLA, ha d'obtenir prèviament i per escrit l'autorització d'IBERDROLA. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre IBERDROLA i el propietari de la plataforma amb què s'estableix l'enllaç, ni que IBERDROLA n'accepti o aprovi els continguts o serveis.

Normes Corporatives Vinculants (NCV)

Les transferències de dades es duen a terme d'acord amb les lleis de protecció de dades aplicables i les Normes Corporatives Vinculants ("NCV").

Les NCV del Grup Iberdola reflecteixen la legislació europea en matèria de protecció de dades (Reglament General de Protecció de Dades). El fet de comptar amb les NCV implica que totes les empreses del Grup Iberdrola que les subscriuen han de complir amb les mateixes normes internes.

Pot descarregar una còpia de les NCV d'Iberdrola.